£11.65 UK & EU (inc. VAT)
£9.71 US & Rest of World
Scottish Tradition Series
Scottish Tradition Volume 18: Clo Dubh, Clo Donn
[CDTRAX9018]   -   2 in Stock
Scottish Tradition Series - Scottish Tradition Volume 18: Clo Dubh, Clo Donn
Eighteen popular Gaelic songs by various singers, recorded from the 1950's to the present day for the School Of Scottish Studies archives.


Disk 1 : Ghuidhinn slan don ribhinn, Cha teid mi do dh'fhear gun bhata, Mur bithheadh na bha chrodh agad, I ri iu o ro leannain, Am maistreadh a bh'aig Moire, A fhleasgaich uir leanainn thu Tighinn air a mhuir, Chuirinn mo ghiollan, Thig an smeorach as t-Earrach, Ho ro na cuir cul rium, O 's mis tha cianail faillinneach, Ci 'n fhidheall, Griogal Cridhe, Anna NicLeoid, Mhic Iarla nam bratach bana, Maighleas Mor na Guailne Eadar-a-gharradh, B'fhearr leam fhin gum beireadh an teile Gealbhodaich sa Bheinn Duibh, Ceann Traigh Ghruinneard, Gaol an t-seoladair

Reviews
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Currencies

Select a currency from the drop down list to display (approximate) prices in that currency. Note that at checkout all goods are charged in Pounds Sterling(GBP)

Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds