£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Aberfeldy & District Gaelic Choir
Co-Eismealachd
[AGC221]   -   Out Of Stock
Aberfeldy & District Gaelic Choir - Co-Eismealachd
An extremely strong album of Gaelic choral song, to a standard befitting the winners of the Royal National Mod in Lochaber. Traditional songs, well-loved choral pieces, & a charming, gentle instrumental on fiddle, smallpipes & guitar.


Disk 1 : Tha Mi'n Duil Gun Dean Mi Banais- Domhnall Ban Mhac a Mhoirein, French, Mo Run Chailin, Instrumental Set (Seud nan Ceud Bliadhan; Athol & Breadalbane Gathering), Eilean Gorm Mhuile, Is' dal Nic Aoidh, O hi-ri-ri tha e tighinn, Breisleach, Casag Lachdunn Ruairidh Ruaidh - O tha'n tomdaca daor, Faill ill o-ho ro, The music O' Spey (The Tourist, High road to Linton), H-uile h-aon dhem Stocainnean- Cha robh tri truinsearan, Iain Glinn' Cuaich, Co-Eismealachd, Tir an airm

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds