Home » CDs » Gaelic » Compilation
£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Murdo John Mackenzie
Compilation
[MJM001CD]   -   Out Of Stock
Murdo John Mackenzie - Compilation
This cd contains 24 tracks of Gaelic traditional singing featuring the recordings of Murdo John Mackenzie. Murdo John from the island of Lewis, was the Mod Gold Medal winner in 1989.


Disk 1 : Nighean Donn Nam Meall Shuilean, A Ribhinn A Bheil Cuimhn' Agad, Culaibh Eirinn, Mhairi Nighean Alasdair, Fagail Steornbhagh, Tionndaidh Am Bat', Teann A Nall, Duanag An t-Seoladair, Failte Do Bharraidh, Rudha Bhatairnis, Fil-oro, Eilean Leodhas Tir Nan Gaiusgeach, An Ribhinn Bhoidheach, Am Pocar, Mo Run Geal, Dileas, A Chailinn Na Hearradh, Eilean na Hearradh, Mo Dhuthaich, Ch Mi'n Tir 'San Robh Mi 'Nam Bhalach, Ceud Soraidh, Mo Nighean Donn, Bhoidheach, Mo Run-sa Mhaighdean, Hai-O-Hai-Rum

Back

Customers who bought this product also purchased
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds