£15.95 UK (inc. VAT)
£13.29 Rest of World
Fiona J Mackenzie
Duan Nollaig: a Gaelic Christmas
[CDTRAX320D]   -   23 in Stock
Fiona J Mackenzie - Duan Nollaig: a Gaelic Christmas
Gaelic MOD Gold Medal winner Fiona MacKenzie is joined by some of the other top singers and musicians for this double CD of Gaelic Christmas songs and carols. With Karen Matheson, Anna Massie, Hamish Napier, James Graham & Irvin Duguid.


Disk 1 : Leanabh An Aigh, A Righ Nan Righrean, Oran Na Nollaig, Bha Buachlaillean An Duthaich Shear, Paiste Am Betlehem, Ciuin An Oidhche, Nuair Dh'eirich Grian Na Fireantachd, Aoibhneas Moire Mhin, Taladh Chriosda, Seall Thall Tighinn Bhon Ear, Reul Thorach An Aigh, Biodh An Trionaid Ga Moladh - Lesum Dominum, Anns An Dubhlachd Gheamhraidh, Laoidh Mhoire Mhaighdeann, Oidhche Nollaige Moire, Nach Glormhor An Naidheachd, Oran Na Bhliadhn' Uir, Alleluia

Disk 2 : Duan Nollaig, An Rionnag, Losa Bu Choir A Mholadh, Failte, Failte! Dh'aon Mhac Dhe, Naoidhein Priseil, Ba Mo Leanabh Ba, Taladh Chriosda, Fada Cian Ann An Staball, Bodach Na Nollaig, Preasantan, Rinn Sinn Bodach Sneachd An Diugh, Tha E Tighinn Ann An Cabhag, Air A Chiad Latha Den Nollaig, Tha e tighinn, Am Bru-dhearg, Seall An Sneachda, Nollaig Chridheil

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds