£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Mod Gold Medal Winners
Mod Gold Medal Winners - Gold Medalists All - Volume 1
[BRHCD51]   -   Out Of Stock
Mod Gold Medal Winners - Mod Gold Medal Winners - Gold Medalists All - Volume 1
A digitally enhanced early recording. Six Mod Gold Medal winners: Calum Kennedy, Alasdair Gillies, George Clavey, George MacCallum, Archie MacTaggart & Norman MacLean. Great singers and great songs that stand the test of time.


Disk 1 : Balaich An Iasgaich, An Teid Thu Leam A Mhairi?, Mo Nighean Donn Na Meal-Shuilean, Mo Dhuthaich Fhein, Clachan Mo Ghaoil, Birlinn Ghoraidh Chrobhain, An T-Alltan Dubh, Fagail Ghlaschu, A Ribhinn, A Bheil Cuimhn' Agad, Na Brogan Ura, Tiuginn Do Scalpaigh, Sine Bhan, Mo Mhairi Laghach, Air Moch Di-luain, Puirt-A-Beul, Soraidh Bhuan Gu Barraigh, Iain, A Luaidh, Nach Pos Thu, Mairi Bhan

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds