Domhnall Martainn
Orain Bhon Airigh
[RCSCD255]   -   Out Of Stock
Domhnall Martainn - Orain Bhon Airigh
From Airidhbhruaich on the Isle Of Lewis. A popular participant at local Mod level for many years and has won many awards. Dòmhnall is a highly sought after entertainer with a particular gift for traditional singing.


Disk 1 : Mairi, Horo tha mi Duilich, An Gaidheal a' fagail a dhuthcha, Thor mo shoraidh, ceud soraidh, Flur nan Cailin, Seo nam Shineadh air an t-Sliabh, Fagail Scalpaidh, Ochoin a Righ, Gur e mi tha Muladach, Gur tu mo Ribhinn, Cuimhnich a Ghille, Do m' Cheile, Nighean Donn a' Chuailein Riomhaich

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds