£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Nigel Kennedy
Orain Nan Gaidheal: The Song of the Gael
[CDTRAX5008]   -   Out Of Stock
Nigel Kennedy - Orain Nan Gaidheal: The Song of the Gael
An hour spent in the company of some of the finest Gaelic singers.. .many of them Mod gold medallists. Ishbel MacAskill, Mary Ann Kennedy, Catherine-Ann MacPhee, Kenna Campbell, Margaret Bennett, Maggie MacInnes, Seamus Campbell, Flora MacNeil & more!


Disk 1 : An Aitearachd Ard, Mo Bhò Dhubh Mhòr, Tiugainn Leum Ille Dhuinn, Tha Fear Am Beinn, a ..., Slan le Leodhas Nam Beann Fuar, Oran Do Dh'lain Breac MacLeoid, 'S Ann Mu an Tacsa 'N De, Uamh an Oir, Beinn A' Cheathaich, Gur E Mo Ghille Dubhdhonn, Coileach Peigi, A Bhliadhna Gus an Aimsir Seo, Chan E Caoidh Mhic Shiridh, Griogal Cridhe, MacGriogair O Ruadhshruth, Di Sathuirne Ghabh Mi Mulad, A'mhic Lain 'Ic Sheumais, Ruileadh Na Coilich Dhubh, Ruile Bean Aonghais [Canntaireachd With Sco], Cumha Mairi Nighean Alasdair Ruaidh [Highland Pipes], Psalm 33, V. 1-3

Back

Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds