Home » CDs » Choirs » SKYECD48
£12.95 UK & EU (inc. VAT)
£10.79 US & Rest of World
Glasgow Gaelic Musical Association
Slighe an Airgid (The Silver Way)
[SKYECD48]   -   3 in Stock
Glasgow Gaelic Musical Association - Slighe an Airgid (The Silver Way)
Celebrating Kenneth Thomson's 25 years as conductor of the Glasgow Gaelic Musical Association this CD features 18 of the songs arranged by Kenneth over that time. This successful choir has a full, robust sound with enough members to provide good variety.


Disk 1 : Balaich an Iasgaich, An Eala Bhàn, Bhon Chuir Mo Leannan/Dh’falbhainn sgiobalta /Ruidhleadh mo nighean donn, Chorra-Ghritheach Dhonn, An Ubhal as Àird’, Camanachd Ghlaschu (ladies), Murt na Ceapaich, Barcelona, Illean Bithibh Sunndach, Fàilte do Eilean Leòdhais (men), Breisleach, Ille Chrùbaich Anns a’ Ghleann /’S grinn a’ Chaileag Màiri Anna, Àirigh a’ Chulchinn, An t-Iasgair, Bha Mi Latha Samhraidh (ladies), Soraidh le Eilean a’ Cheò, Maraiche nan Cuantan, Miann Cridhe

Reviews
Quick Find
 
Use keywords to find the product you are looking for.
Advanced Search
Currencies

Select a currency from the drop down list to display (approximate) prices in that currency. Note that at checkout all goods are charged in Pounds Sterling(GBP)

Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds