£12.95 UK (inc. VAT)
£10.79 Rest of World
Glasgow Gaelic Musical Association
Slighe an Airgid (The Silver Way)
[SKYECD48]   -   2 in Stock
Glasgow Gaelic Musical Association - Slighe an Airgid (The Silver Way)
Celebrating Kenneth Thomson's 25 years as conductor of the Glasgow Gaelic Musical Association this CD features 18 of the songs arranged by Kenneth over that time. This successful choir has a full, robust sound with enough members to provide good variety.


Disk 1 : Balaich an Iasgaich, An Eala Bhàn, Bhon Chuir Mo Leannan/Dh’falbhainn sgiobalta /Ruidhleadh mo nighean donn, Chorra-Ghritheach Dhonn, An Ubhal as Àird’, Camanachd Ghlaschu (ladies), Murt na Ceapaich, Barcelona, Illean Bithibh Sunndach, Fàilte do Eilean Leòdhais (men), Breisleach, Ille Chrùbaich Anns a’ Ghleann /’S grinn a’ Chaileag Màiri Anna, Àirigh a’ Chulchinn, An t-Iasgair, Bha Mi Latha Samhraidh (ladies), Soraidh le Eilean a’ Cheò, Maraiche nan Cuantan, Miann Cridhe

Back

Customers who bought this product also purchased
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds