Home » CDs » Gaelic » Barra
£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Chrissie MacDonald
Barra
[SMR148CD]   -   1 in Stock
Chrissie MacDonald - Barra
This is a compilation of Chrissie MacDonald's albums released in 1990 and 1993. Chrissie was twice the winner of the Traditional Singing Competition at the National Mod.


Disk 1 : Oganaich an or-fhuilt bhuidhe, Robarnoch Gaolach, O’ Mo duthaich, Thoir Mo Shorsidh Thar an’ t-saile, Dh-fhalbh mo run, Cruinneag na Buaile, An Gille Donn, Soraidh Leis a’ Breacan, Tim, Gur Moch Rinn mi Dusgadh, Gillean Mo Ruin, Ho Mo Leannan, Nigheanag a Chuil Duinn, Horo illean, Duanag do Chaileig Bhig, Bean a Chotain Ruaidh, A Bhirlinn Barrach, Dealaich Mise’n’ Nochd Rim’ Lennan, Kirsteen, Eoligearraigh, A Bhean Chommainn, Turus an Anraidh, An Gille Dubh-Dohnn, Sheol Mo Run, Cliffs of Doneen, Duanag Do’n Bhanaraich

Back

Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds