£21.98 UK (inc. VAT)
£18.32 Rest of World
Glasgow Islay Junior Gaelic Choir
Cho Priseil na-h-Oige
2 in Stock
Glasgow Islay Junior Gaelic Choir - Cho Priseil na-h-Oige
20 beautiful tracks from the wonderful Glasgow Islay jinior choir.


Disk 1 : Airigh A Chul-Chinn, Fear a Bhata, Geamhradh, Samhradh agus Foghar, Clo Mhic Ille MhicheilA Dhomhnaill Bhig, A Dhomhnaill Bhig, Duanag Ghaoil Stafain, My Highland Home, Hion Dail-a Horo Hi, M'eudail air do Shuilean Donna Ciobairean Taobh Loch Odha, S'Olc A Dh'fgag an Uiridh Mi, A'Phiseag, Leanabh An Aigh, Am Bata Rannach, Crodh Chailein, Gu Ma Slan Do Na Gillean, Nuair Chaidh Na Ceithir Ur Oirre, Oran do Bharraigh, Rubh Nan Cudaigean, Gille Mo uaidh, Ot Takes (Miscellaneous)

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds