£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Coisir Ceann an Tuirc
Deich Blaidhna
[SRM003]   -   9 in Stock
Coisir Ceann an Tuirc - Deich Blaidhna
Ten years on, the Coisir Ceann an Tuirc choral music comes stronger than ever, conducted by 'fellow artist' Joy Dunlop. They have a couple of Mod trophies in the cabinet for their efforts and this, no doubt, spurs them on.


Disk 1 : Thug mi 'n oidhche 'n raoir sunndach, La Inbhir Lochaidh, Bean a chotain ruaidh, Nach gorach mi gad chaoineadh, Tioram air tir, Iain Ghlinn Cuaich, Theid mi cuide riut, Maighdeannan na h-airigh, Earraghaidheal alainn, Duthaich MhicAoidh, Failte do Eilean Leodhais, An ataireachd ard, A Pheigi a ghraidh, Oran don ghunna dhan b' ainm NicCoiseim

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds