Home » CDs » Gaelic » Eadarainn
£11.65 UK & EU (inc. VAT)
£9.71 US & Rest of World
Rona Lightfoot
Eadarainn
[SKYECD28]   -   9 in Stock
Rona Lightfoot - Eadarainn
A slightly unusual CD of Gaelic song; many of the songs are trad, but the touch of the unique is that the lady singer pipes too.. .although not simultaneously! Pipe tunes & canntaireachd, with a strong family tradition & inheritance from South Uist.


Disk 1 : Mo Nighean Chruinn Donn - Air Bharraibh Nan Tonn, Tha Seachdarran Air An Adhar, 6/8 Pipe Marches, Maol Donn, Cuach Mhic Ghill' Anndrais, Canntaireachd, Ach A Dhomhnaill Mhic Sheumais, 'Ille Bhain, Tha Mo Bhreacan-sa Fo 'N Dileann, 2/4 Pipe Marches, Ruidhleadh Cailleach Ris A' Bhalg - Eadarainn Mor Ruadh, Cumha Alasdair, "Ial, Ial" Ars' a' Chailleach, Pipe Jigs

Back
Quick Find
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds