Home » CDs » Gaelic » Eadarainn
£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Rona Lightfoot
Eadarainn
[SKYECD28]   -   9 in Stock
Rona Lightfoot - Eadarainn
A slightly unusual CD of Gaelic song; many of the songs are trad, but the touch of the unique is that the lady singer pipes too.. .although not simultaneously! Pipe tunes & canntaireachd, with a strong family tradition & inheritance from South Uist.


Disk 1 : Mo Nighean Chruinn Donn - Air Bharraibh Nan Tonn, Tha Seachdarran Air An Adhar, 6/8 Pipe Marches, Maol Donn, Cuach Mhic Ghill' Anndrais, Canntaireachd, Ach A Dhomhnaill Mhic Sheumais, 'Ille Bhain, Tha Mo Bhreacan-sa Fo 'N Dileann, 2/4 Pipe Marches, Ruidhleadh Cailleach Ris A' Bhalg - Eadarainn Mor Ruadh, Cumha Alasdair, "Ial, Ial" Ars' a' Chailleach, Pipe Jigs

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds