£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Eilidh Mackenzie
Eideadh Na Sgeulachd (The Raiment of the Tale)
[COMD2048]   -   7 in Stock
Eilidh Mackenzie - Eideadh Na Sgeulachd (The Raiment of the Tale)
A talented young singer from Lewis, with a crystal clear voice. Eilidh is accompanied by some of today's brightest musicians and singers and this, combined with imaginative and sympathetic production, makes for a great album.


Disk 1 : 'S olc a dh'fhag an uiridh mi, Eideadh na Sgeulachd, Fhir a' bhata, Oran balaich Eoghainn, I Huiraibh o chan eil mi sian, Cuir Culaibh ri Asainte, Acadh Bhuana, Mo chridhe sian, Ghraidh an tig thu?, Latha Chuil-Lodair, Oran Gaoil a rinneadh ri taobh Loch Laomain, Puirt-a-beul, A' Fagail Ghriais, Thig am bata

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds