£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Taynuilt Gaelic Choir
Fo Ghealach nam Broc
[SRM005]   -   4 in Stock
Taynuilt Gaelic Choir - Fo Ghealach nam Broc
Since being reformed in 1997, the choir is consistently in the list pf prize winners at both provincial and national Mods. On this, their second CD, they are singing a selection of our favourite pieces together with some tracks from prizewinning individuals in the choir.


Disk 1 : Bu chaomh leam bhith mireadh, A fhleasgaich oig bi furachail, Casag lachdann Ruairidh Ruaidh/O tha 'n tombaca daor, Oran don Eideadh Ghaidhealach, Taigh an Uilt, Nighean donn a'chuaile riomhaich, Muladach mi's mi th' air m' aineol, An eala bhan, Latharna nan gleann, Deirdre a' fagail na h-Albann, A mhic Iain bhain/Cha teid Fionnlagh a dh'Elge, Oran Chaluim Sgaire, Bhon chuir mo leannan culaibh rium/Dh'fhalbhainn sgiobalta/Ruidhle mo nighean donn, An gaol a thug mi og, Maighdeannan na h-airigh, Miann Cridhe, Cha teid mise, cha teid mi, Hugaibh airbh/Cota gearr sgiobalta

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds