£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
The Sound of Mull
Gaelic Folk Songs
[SOM1]   -   5 in Stock
The Sound of Mull - Gaelic Folk Songs
In 1971 three Gaelic singers got together as The Sound Of Mull, a Gaelic folk group, to much acclaim at subsequent Mods. This CD is their two mid-70's LPs, with neat harmonies, gentle vocals, clever arrangements and very tuneful guitar accompaniments.


Disk 1 : A' Bhirlinn Bharrach, Mo ribhinn choibhneil, Slan leat a ghraidh, Casag an Fheidh, Leanabh an aigh, Fear a' bhreacain uaine, Leis a' bhata dhubh dharaich, Chi mi Muile, An Cagar, Gur tric air dusgadh smuaintean dhomh, Gur tu me chruinneag bhoidheach, Birlinn Ghoraidh Chrobhain, Am Bratach Bana, Eilean mo Chridh, Muile Ghradhach, Oran Luaidh, Soraidh leis an ait, An Crann Ceusaidh, Tuireadh Iain Ruaidh, Mi le m'uilinn air mo ghluin, Mairi nighean Dhomhnaill, Chairstion, Gur boidheach na gillean, Taladh, An Seann Mharaiche

Back

Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds