£15.95 UK (inc. VAT)
£13.29 Rest of World
Scottish Tradition Series
Scottish Tradition Volume 13: Calum & Annie Johnston - Songs, Stories & Piping From Barra
[CDTRAX9013D]   -   1 in Stock
Scottish Tradition Series - Scottish Tradition Volume 13: Calum & Annie Johnston - Songs, Stories & Piping From Barra
Calum and Annie Johnston were born on the Island of Barra. As this album amply demonstrates, both were fine singers - by which is meant not so much that they possessed voices which would have been at home on the concert stage, as that they performed their songs with great sympathy, with subtlety and with respect for the Gaelic context in which both they and the songs had their origins. The accompanying CD booklet contains the full Gaelic lyrics (with English translations), spoken track transcriptions, photographs and notes.


Disk 1 : Na Faighinn Gille ri Cheannach, Faigh a-nuas Dhuinn am Botul, Mo Cheud Tomagain Gach ni Chluinn Mi, Gradh Geal mo Chridh, Chaidh Moill ar mo Leirsinn, Ruidhleadh CailleachSheatadh Cailleach, Fasca SibhMairi NigheanAlasdair?, Chaidh an Dileag ud `nam Cheann. Mo Run a' mhaigdeann, Clo Nan Gillean, `S Mithich Dhuinn Aitigh mo Nighean Cheathaich, Latha Dhomh `s mi `m Neinn' Cheathaich, Di-Sathuirne Ghabb mi Mulad, Nighean Baillidh a Loch Bhraon and March Strathspey and Reel

Disk 2 : Fàilte Dhruim Fionn, Fhir a' chinn duibh, Is fhada tha mi an cùl Beinn Eadarra, Pilliù pillililileóghain, Cha till mi tuilleadh: pipe-tune, Port na h-eala air an tràigh, 'S olc an obair do theachdairean cadal, Luran, Sealgair a' choilich bhuidhe, Sgeulachd a' choire, HÃ o hó a Ràghnaill ud thall, Oran do'n mhusg,, Fhir nan gormshùilean meallach, Tha thu suarach umam an diugh, Nach coma leat, 'ille dhuibh, tarruinn an t-sreang, Oran do'n éideadh Ghaidhealach, Latha Chùil-Iodair and Oran a' Bhotuil

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds