£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Scottish Tradition Series
Scottish Tradition Volume 18: Clo Dubh, Clo Donn
[CDTRAX9018]   -   2 in Stock
Scottish Tradition Series - Scottish Tradition Volume 18: Clo Dubh, Clo Donn
Eighteen popular Gaelic songs by various singers, recorded from the 1950's to the present day for the School Of Scottish Studies archives.


Disk 1 : Ghuidhinn slan don ribhinn, Cha teid mi do dh'fhear gun bhata, Mur bithheadh na bha chrodh agad, I ri iu o ro leannain, Am maistreadh a bh'aig Moire, A fhleasgaich uir leanainn thu Tighinn air a mhuir, Chuirinn mo ghiollan, Thig an smeorach as t-Earrach, Ho ro na cuir cul rium, O 's mis tha cianail faillinneach, Ci 'n fhidheall, Griogal Cridhe, Anna NicLeoid, Mhic Iarla nam bratach bana, Maighleas Mor na Guailne Eadar-a-gharradh, B'fhearr leam fhin gum beireadh an teile Gealbhodaich sa Bheinn Duibh, Ceann Traigh Ghruinneard, Gaol an t-seoladair

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds