£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Scottish Tradition Series
Scottish Tradition Volume 19: Joan MacKenzie - Seonag NicCoinnich
[CDTRAX9019]   -   4 in Stock
Scottish Tradition Series - Scottish Tradition Volume 19: Joan MacKenzie - Seonag NicCoinnich
Twenty-one songs originally recorded for the School of Scottish Studies and the B.B.C. by the wonderful Gaelic singer Joan Mackenzie from the Isle Of Lewis.


Disk 1 : Ceud soiridh soiridh bhuam, Bhon dh'fhag thu mi 's mulad orm, Ged is grainach and latha, Chuir m'athair mise dhan taigh charraideach, Agus ho Mhorag, O co thogas dhiom an fhadahd ?, Bothan airigh am Braigh Raineach, Oran Chaluim Sgaire, Tha sinn a falbh, S e gillean mo ruin, O 's tu 's gura tu th'air m'aire, Puirt, Ailein Duinn o hi, Iain Shomaltaich, An till mise chaoidh, A Nighean nan geug, Tha mo dhuil, Hion dail-a horo hi, Ho bha mi he bha mi, Theid mi dhachaigh, An till mi tuilleadh a Leodhas ?

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds