£11.65 UK & EU (inc. VAT)
£9.71 US & Rest of World
Scottish Tradition Series
Scottish Tradition Volume 25: Bu Chaoin Leam Bhith 'n Uibhi (Gaelic Songs From North Uist)
[CDTRAX9025]   -   6 in Stock
Scottish Tradition Series - Scottish Tradition Volume 25: Bu Chaoin Leam Bhith 'n Uibhi (Gaelic Songs From North Uist)
Another remarkable collection of Gaelic songs from the archives of the School Of Scottish Studies, featuring songs from the North Uist tradition. The singers are Hugh Matheson, Miss Bella MacPhail, Ewen Morrison, Fred Macaulay, Miss Marion Ann MacDonald, Roderick MacDonald, Donald MacLean, Rev William Matheson, Miss Margaret MacLeod, Andrew Laing, Roderick Macaulay, Ewen MacDonald, Mrs Helen Morrison, Donald MacLellan, Miss Katie McCormick, Mrs Rachel MacLeod, Angus MacDonald and Ronald John MacDonald. This is the 25th album in this series, which was hailed in the past as "the most important series of traditional recordings ever".


Disk 1 : Bu chaoin leam bhith 'n Uibhist (Hugh Matheson), An cuala sibh mar dh'èirich dhòmhs' (Miss Bella MacPhail), Guma slàn don ribhinn òig (Ewen Morrison), Cailleach Mhòr Stadhlaigh (Fred Macaulay), Tha bò dhubh agam (Mrs Marion Ann MacDonald Roderick MacDonald), Ghruagach dhonn a' bhrollaich bhàin (Donald MacLean), Òran an ròin (Rev. William Matheson Miss Margaret MacLeod), Òran na caillich (Andrew Laing), Hóro, leannain, an cluinn thu (Roderick Macaulay), Tunnag bhàn Mòire; An ràcan a bh' agamsa (Ewen MacDonald), An Eala Bhàn (Mrs Helen Morrison), S ann mu thuath, fada tuath (Ewen Morrison), S ann a-raoir a rinn mi 'n dàn seo (Hugh Matheson), Tha mìle long air Cuan Èirinn (Mrs Marion Ann MacDonald), Gur mis' tha fo mhì-ghean (Donald MacLellan), Hó, mo leannan, hé, mo leannan (Miss Bella MacPhail), Bodaich odhar Hoghaigearraidh (Rev. William Matheson), Canntaireachd (Miss Kate MacCormick), Òigh Loch nam Madadh (Donald MacLean), A fhleasgaich òig as ceanalta (Mrs Helen Morrison), O, gur e mo ghaol a' lasgain (Roderick MacDonald), Horó, chan eil cadal orm (Ronald John MacDonald), Òran an radain (Mrs Rachel MacLeod), Hì ho ró, mo ghruagach dhonn (Donald MacLean), Thug mi 'n oidhche raoir san àirigh (Donald MacLean), Chì mi Clèatrabhal bhuam (Angus MacDonald), Bàs an Fhìrein (Mrs Rachel MacLeod), A Mhàiri bhòidheach (Ronald John MacDonald)

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds