£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Scottish Tradition Series
Scottish Tradition Volume 7: Calum Ruadh, Bard Of Skye
[CDTRAX9007]   -   10 in Stock
Scottish Tradition Series - Scottish Tradition Volume 7: Calum Ruadh, Bard Of Skye
Calum Ruadh, a crofter and bard from Skye, died on February 25th 1978. This album is comprised of several stretches of conversation, mainly in English, and eight songs in Gaelic composed by Calum himself. Unique recordings from the archives of The School Of Scottish Studies, at long last available on CD. With Roy Williamson (flute) and John Mackinnon (violin). The accompanying CD booklet contains full text transcription of the recordings, music notation and other notes.


Disk 1 : Thriall Ur Bunadh Gu Pharao, An Lair Dhonn, Deoch Slaint An Iarla Thuathaich Sin, Och A Mhuire Mo Dhunaidh, An Deicheamh La De Thus A'mhart, Mo Bheud's Mo Chradh, Bhlisdhna Leumadh Dh'ar Milleadh, An Talla Bu Ghnath Le Mac Leoid, Moch 's Mi 'g Eirigh 's A' Mhadainn, An Naidheachd Seo 'n De, Mo Chradhghal Bochd, A Bhean Leasaich An Stop Dhuinn, Ri Fuaim An Taibh, Cha Surd Cadail, Moch 's A' Mhadainn 's Mi G' Eirigh, S Tim Dhomh Dusgadh O M' Shuain, S Goirt Leam Gaior Nam Ban Muileach, S I Seo N Aimsir An Dearbhar, Mile Marbhphaisg Air An T Saoghal, Mo Run Geal Og, Theid Mi Le M'Dheoin, Feasgar Luain, Oran An T Samhraidh, O Iain Ghlinn Cuaich, A Bhliadhna Gus An Aimsir Seo, Oran Coire Cheathaich, Moch 's A' Mhadainn Di Domhnaich, Moladh Air Piob Mhor Mhic Cruimein, Creach Na Ciadaoin, Allt An T Siucair

Disk 2 : S I Seo N Aimsir An Dearbhar, Mile Marbhphaisg Air An T Saoghal, Mo Run Geal Og, Theid Mi Le M'Dheoin, Feasgar Luain, Oran An T Samhraidh, O Iain Ghlinn Cuaich, A Bhliadhna Gus An Aimsir Seo, Oran Coire Cheathaich, Moch 's A' Mhadainn Di Domhnaich, Moladh Air Piob Mhor Mhic Cruimein, Creach Na Ciadaoin, Allt An T Siucair, Tri Fihead Bliadhna S A Tri, Oran Mor Mhicleoid, Nis O'n Tha Mi 'm Onaran, Domhnall Nan Domhnall, Ged Is Socrach Mo Leaba

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds