£12.95 UK (inc. VAT)
£10.79 Rest of World
Kenneth Thomson
Seoladh Dhachaigh
[SKYECD26]   -   14 in Stock
Kenneth Thomson - Seoladh Dhachaigh
Best known as a conductor of choirs, particularly the Glasgow Gaelic Music Assoc., although he is a fine singer himself having won the National Mod Gold Medal. Kenneth, backed by top-flight musicians, has produced an excellent CD.


Disk 1 : No Challeag Shuaineartach, He ro nighean, ho ro nighean, Nach gorach mi gad chaoineadh, An t-alltan dubh, Fuirich a Ribhinn, Seoladh Dhachaigh, O horo mo chailin donn, Eilean Scalpaidh na Hearadh, Duanag an t-Seoladair, Gruagach Dhonn a' Bhroillich Bhain, Muile nam Mor-bheann, Gruagach og an fhuilt bhain, Dhealaich Mise 'Nochd rim Leannan, Balaich an Iasgaich, O luaidh

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds