£13.94 UK (inc. VAT)
£11.62 Rest of World
Runrig
The Gaelic collection 1973 - 1998
[RR009]   -   4 in Stock
Runrig - The Gaelic collection 1973 - 1998
Double CD. Contains 28 digitally re-mastered tracks, to give a collection of the Gaelic songs that Runrig have performed over the last 25 years.


Disk 1 : Siol Ghoraidh, Na H-Uain A's T-Earrach, 'Ic Iain 'Ic Sheumais, Mairi, Fichead Bliadhna, Tir an Airm, Abhainn an T-Sluaigh, Chi Mi'n Tir, Cnoc Na Feille, Air A' Chuan, An Ataireachd Ard, Foghar Nan Eilean 78, Ribhinn O, Pog Aon Oidhche Earraich

Disk 2 : An Ubhal as Airde, Sraidean Na Roinn-Eorpa, Alba, Fuaim A'bhlair, Cearcal A'chuain, An Cuibhle Mor, Tir A'mhurain, An T-Iasgair, An Toll Dubh, Ard, Thairis Air A' Ghleann, Meadhan Oidhche Air an Acairseid, Cum 'Ur N'Aire, Chi Mi'n Geamhradh

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds