£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Christine Primrose
S' Tu Nam Chuimhne
[COMD2024]   -   3 in Stock
Christine Primrose - S' Tu Nam Chuimhne
Christine Primrose's fine Gaelic singing endows these magical songs with a strength and magnificence that communicates at once even if you don't understand a word of Gaelic.


Disk 1 : Tha M'Eudail Is M'Aighear 'S Mo Ghradh, Coinnichidh Mi An Gleann An Fhraoich, Togail Curs Air Leodhas, La Dhomh 'S Mi'M Beinn A'Cheathaich, Fadachd An T-Seoladair, Cumha Ruairidh Mhoir, Taladh, 'S Daor A Cheannaich Mi'N T-Iasgach, O'n Dh'fhag Thu Mi 'S Mulad Orm, Gad' Ionndrainn, Tom An T-Searraich, 'N Ath Bhanais Bhios Agam / Louden's Bonnie Woods And Braes

Back
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds