£11.65 UK (inc. VAT)
£9.71 Rest of World
Isle of Mull Gaelic Choir
Oran no dha - a song or two
[IMGC0406]   -   3 in Stock
Isle of Mull Gaelic Choir - Oran no dha - a song or two
Since 1978 the Isle of Mull Gaelic Choir has been a regular, and successful, competitor at the National Mod, under the baton of conductor Duncan MacGilp. This CD is packed with 18 of their favourite songs performed in great style.


Disk 1 : Gur Gile Mo Leannan, A Fhleasgaich Oig Bi Furachail, A Mhic Iain Bhain An Ol Thu ‘N Cal, Hugaibh Air Nighean Donn Nam Meall-Shuil, Thainig An Gille Dubh, Mo Chailin Dileas Donn, Casag Lachdann Ruairidh Ruaidh, Oran Chaluim Sgàire, Gun D’dhiùlt Am Bodach Fodar Dhomh, An Innis Aigh, Ach A Mhaighreadnan Cuiread, Soraidh Leis An Ait, Birlinn Cholla Chiotaich, Fàgail Liosmor, Nam Aonar Le Mo Smaointean

Back

Customers who bought this product also purchased
Quick Find
We Accept
Artists
Contact Details  Terms and Conditions  UK, EU and International Shipping   Cancellations, Returns and Refunds